Качество и контрол

Качество

Ангажимент на „Компас“ е да работи само с лицензирани фирми, от които закупува суровини за производството на продуктите си. Когато компанията гарантира качеството на суровините, тя се старае да предложи и най-добрия продукт.

Продуктите, произвеждани от „Компас“, се приготвят от обезкостено месо и в нито един от тях не се използват суровини, съдържащи ГМО.

„Компас“ притежава следните международни сертификати:

IFS – International Food Standard

В края на месец август 2009 г. "Компас" приключи процесът на сертифициране по стандарта IFS с най-висок резултат на покриване на критериите. Всяка година „Компас“ успешно минава одитите и подновява сертификата. През 2009 г. "Компас" получава разрешително от Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол на Република Русия с № 13.11.09/2-04/655 за продажба на територията на Русия.

Виж сертификата

ISO 22000:2005 – Система за управление и безопасност на храните

През 2008 година "Компас" е сертифицирана по Международния стандарт за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005 (сертификат № ISO 22000-IS25 от 04.08.2008). От тогава на всеки три години компанията успешно преминава процеса по ресертификация. ISO 22000 обединява принципите на Системата за анализ на опасностите и на критичните точки за контрол (НАССР) и стъпките по прилагането съгласно Codex Alimentarius, както и всички елементи на Системата за управление, разработена спрямо изискванията на ISO 9001:2000.

Виж сертификата

Контрол

В производственото предприятие на компанията се осъществява непрекъснат входящ и изходящ контрол:

  • Контрол върху изходните суровини – месо, подправки, добавки и опаковъчен материал;
  • Контрол на междинните продукти и контрол на етапите на производство;
  • Контрол на готовия продукт.

В предприятието се извършва и непрекъснат производствен контрол от:

  • Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) като държавен контрол, който включва: периодичен лабораторен анализ и контрол на хигиенното състояние на обекта и произвежданата продукция, проверки за произхода на суровините, тяхното съхранение и др.
  • Екипа по НАССР – осъществява ежедневно самоконтрола в предприятието по отношение на хигиенното състояние на сградния фонд, технологичното оборудване, работния персонал и периодичния лабораторен анализ и контрол на суровини, производствена среда, вода, опаковъчен материал и готова продукция. Системите за самоконтрол (системата НАССР) са в съответствие с изискванията на двата международни стандарта ISO 22000/2005 и IFS/2007, по които предприятието е сертифицирано.

Лабораторните изследвания се извършват в лаборатории, акредитирани по ISO 17025. В производствения процес се контролира процесът на стерилизация (контролно-критична точка):

  • Постоянно наблюдение на температура, време, налягане;
  • Процесът на стерилизация се контролира чрез F-ефект и термични изследвания на всяка една партида.