Качество и контрол

Качество

Ангажимент на „Компас“ е да работи само с лицензирани фирми, от които закупува суровини за производството на продуктите си. Когато компанията гарантира качеството на суровините, тя се старае да предложи и най-добрия продукт.

Продуктите, произвеждани от „Компас“, се приготвят от суровини, които не съдържат ГМО.

И двете производствени площадки на „Компас“ притежават международния сертификат IFS:

IFS – International Food Standard

В края на месец август 2009 г. "Компас" приключи процесът на сертифициране по стандарта IFS на месната си фабрика с висок резултат на покриване на критериите. Всяка година „Компас“ успешно минава одитите и подновява сертификата.

През 2009 г. "Компас" получава разрешително от Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол на Република Русия с № 13.11.09/2-04/655 за продажба на територията на Русия.

Виж сертификата

IFS - International Food Standard

В средата на месец февруари 2019 г. "Компас" успешно сертифицира и новото си рибно предприятиe по стандарта IFS, който удостоверява безопасността и качеството на хранителните продукти и производствените процеси. Компанията покри изискванията на стандарта на високо ниво. 

Виж сертификата

Контрол

В производствените предприятия на компанията се осъществява непрекъснат входящ и изходящ контрол:

  • Контрол върху изходните суровини – месо, риба, подправки, добавки и опаковъчен материал;
  • Контрол на междинните продукти и контрол на етапите на производство;
  • Контрол на готовия продукт.

В предприятията се извършва и непрекъснат производствен контрол от:

  • Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) като държавен контрол, който включва: периодичен лабораторен анализ и контрол на хигиенното състояние на обекта и произвежданата продукция, проверки за произхода на суровините, тяхното съхранение и др.
  • Екипа по НАССР – осъществява ежедневно самоконтрола в двете фабрики по отношение на хигиенното състояние на сградния фонд, технологичното оборудване, работния персонал и периодичния лабораторен анализ и контрол на суровини, производствена среда, вода, опаковъчен материал и готова продукция. Системите за самоконтрол (системата НАССР) e в съответствие с изискванията на международния стандарт IFS, по който предприятията са сертифицирани. 

Лабораторните изследвания се извършват в лаборатории, акредитирани по ISO 17025. В производствения процес се контролира процесът на стерилизация (контролно-критична точка):

  • Постоянно наблюдение на температура, време, налягане;
  • Процесът на стерилизация се контролира чрез F-ефект и термостатно изпитване на всяка една партида.

Партньор на „Компас“ ЕООД в разделното събиране на отпадъците от опаковки е „Булекопак“ АД.